Az ergonómiai módszerekről

Anfineo HungaryBár az Anfineo 2020 Kft. „Smartform” termékéhez kapcsolódó cikksorozatunkban eddig már több alkalommal igyekeztünk szemléletessé tenni – technikailag is különböző munkafolyamatok összefüggéseiben – az ergonómiai módszer-alkalmazások egyikét-másikát, de rendezett képet még nem adtunk az eltérő ergonómiai módszerek viszonyáról és egyáltalán a metodológia státusáról az ergonómiában.

                    Míg az oktatási eredményességet tekintve a fő operátornak a közvetlen oktatót, a tanárt tekinthetjük, addig egy nap mint nap megvalósuló munkatevékenység tényleges ergonómiai színvonal-emelkedésének nem az ergonómusok a fő operátorai. Nem ők, hanem az általuk szállított ismereteket megbecsülő tervezők és döntnökök azok – és itt nem csak a terméktervezésre, illetve a gyártó vállalat döntéshozóira kell gondolni, hanem bármely munka munkahelyi irányítóira. (Ennek megállapításakor természetesen nem feledhetjük, hogy az innovált munkagépeknek nemcsak az előállítás X helyétől távoli felhasználása, hanem megtervezésük és legyártásuk maga is munkahelyeken zajlik, mely munkafolyamatok normális esetben éppúgy ki vannak téve az ergonómiai kritikának, mint mondjuk egy turisztikai szolgáltatásokat nyújtó munkahely, amely az X helyen gyártott gépeket használja.) Az ergonómusok legjellemzőbben nem tervezők vagy üzemfőnökök, hanem vizsgálódó, kutató személyek, illetve értékelők, egzakt adat-alátámasztással dolgozó véleményezők. Ergonómiai módszereken tehát kutatási és értékelő módszereket kell érteni, és másból nem is áll az ergonómusi munka, mint az ilyen módszerek gyakorlásából és gyarapításából. (Több száz ergonómiai módszert tartanak már számon –    többnyire rövid nagybetű-sorok, betűszavak jelölik őket –, és osztályozva is vannak tízegynéhány szempont alapján – az első közülük a pontosított alkalmazási cél.) Nem lehet azonban nem észrevenni, hogy az ergonómiai kutatás egyes bevetté vált módszerei mintegy spontán összeértek a gyártáselőkészítés, tervezés némely fázisaival, elválaszthatatlanokká váltak azoktól – lásd az emberszimulációs kísérleteket a járműiparban vagy más bonyolult munkaberendezések iparában. Tegyük hozzá: miközben az emberszimulációs kísérletek kutatási módszert jelentenek, általuk maga a kutatás is módszerévé lesz az értékelőrendszerek fejlesztésének.

                     A jelentős kineziológiai (összegzett élőmozgás-tani) és egyéb ismeretek dolgában felkészült, ugyanakkor rendszerszemléletben járatos ergonómusok munkahelyi-megfigyeléses eljárásai – alapvetően ezeket nevezik együttesen papír–ceruza-módszernek – máig nem vesztek ki. Az ilyen, munkalapokra felvitt felmérési eredmények – számos támpontot adnak egy-egy adott munkahelyi szokásgyakorlat szinte minden szempontból kedvező átalakításához, amelyre a kiértékelés után kerülhet sor. A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi felelősök ilyenkor hamarabb tudnak prioritásokat kijelölni az intézkedési tervhez, mint ha számítógépes adat-özönt kapnának (amelynek nagy hányadát aktuálisan nincs lehetőségük hasznosítani). A hightech termékgyártásban azonban épp erre az adat-özönre van szükség, amelynek csoportosítása, értelmezése is nagyrészt digitális gépiességgel történik, lévén, hogy valamelyik értékelő módszer implementálva van a számítógép ergonómiai-funkciós szoftverébe. Külön kell említeni a verifikációs (modell-betáplálást igénylő, virtuális mozgáskísérlet-lefolytató) szoftvereket.

                    Ergonómiai kockázatbecslésre hazánkban is számos probléma-azonosító módszert használnak, köztük a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kontroll-indexét.

Az Anfineo 2020 Kft. egy olyan bútort kínál az idős vagy fizikailag hátrányos emberek részére, amely képes a körükben jelentkező szedens életmódból eredő hátrányok enyhítésére. Segítségével a tartós mozdulatlan testhelyzetből fakadó szövődmények elkerülhetővé vállhatnak. Az eszköz egy a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00191 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Kapcsolódó weboldal: Anfineo

(X)
Európai Únió Regionális Fejlesztési Alap