Az antropometria helye a tudományok közt

SmartForm Anfineo HungaryAz Anfineo 2020 Kft. „Smartform” termékéhez kapcsolódó cikksorozatunkban eddig mindannyiszor az ergonómia összefüggésében emlegettük az antropometriát. Ezután is így lesz. De mi fán is terem az antropometria?

                 Az antropológia (embertan) és a humánbiológia vagy humán fiziológia („élettan”): olyan tudományterületek, amelyek sokágú voltukban is viszonylag nagy átfedésben vannak egymással. Utóbbit akár „bioantropológiának” is nevezhetjük. Az antropometria (a humán testmértéktan, aránytan, amely a testváltozások mértéktana is) úgy illeszkedik a humánbiológia keretei közé – segédtudományként –, hogy egyben az antropológiához is tartozik. Vegyük még figyelembe, hogy a humán biofizika, csakúgy, mint a humán biokémia, mint határtudomány, a tágabb értelemben vett humánbiológia része (amennyiben például a biokémiát akár „molekuláris biológiának” is mondhatjuk), és ez nagyjából áll a biopszichológiára/idegtudományra is.  Társadalomtudományos információktól sem zárkózhat el a humánbiológia, hiszen például a nemi érésfázisok idejét társadalmi tényezők is befolyásolják. Állattani ismeretektől sem zárkózhat el, hiszen feladatai közé tartozik az emberi és állati működések összehasonlítása. Orvostani ágnak viszont kutatási szempontból nem sorolhatjuk be az egész biofizikát / biokémiát – más persze a hangsúlyosan orvosi változatú humángenetika stb. –,  ugyanis az orvostani oktatásban és az ilyen kutatásoknál a patológiás elváltozásokra esik a hangsúly, mégpedig nyitottan az egyéni variánsok iránti érdeklődésre, míg a bioantropológia épp a leginkább normaszerű humánbiológiai működések tudománya, és mindig embercsoportoknak a biológiája iránt érdeklődik.  (Igaz, a humánbiológia az élettelen – a már nem élő – emberi test fizikai-kémiai viselkedését is tanulmányozza anatomikusan, de a rendellenességekre itt sem figyelve.) Kidolgozza azokat a mintavételi eljárásokat, amelyek révén egy adott populációból történő kutatói merítésből helytállóan juthat sok-elemes megállapítás-együtteshez a populáció egészére vonatkozóan. (Adott populációként kijelölhető akár az emberfaj egésze, vagy ebből a nőneműek összessége, vagy egy város meghatározott korcsoporthoz tartozó lakosainak együttese, vagy egy ország meghatározott sportágat űző versenysportolóinak együttese – és így tovább.) Mást jelent azonban egy-egy kutatás iránya és annak módszere vagy valamely segédmódszere. Segédtudományi jellegénél fogva, és hangsúlyosan vizsgálat-metodikailag nézve az antropometria (és még nem egy más biometriai résztudomány), az orvostanhoz is tartozik – éppúgy, ahogyan hiába számít a természettani ágaktól távolinak a közgazdaságtan, a szociológia, a szervezéstan, a hadászat stb., mindnek egyaránt megvan a matematikai oldala.

Az Anfineo 2020 Kft. egy olyan bútort kínál az idős vagy fizikailag hátrányos emberek részére, amely képes a körükben jelentkező szedens életmódból eredő hátrányok enyhítésére. Segítségével a tartós mozdulatlan testhelyzetből fakadó szövődmények elkerülhetővé vállhatnak. Az eszköz egy a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00191 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Kapcsolódó weboldal: Anfineo

(X)
Európai Únió Regionális Fejlesztési Alap